Regulamin

 1. Słownik pojęć
  1. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.
  2. Sklep (także Sklep Internetowy) – internetowa platforma sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie, działająca pod adresem virnalingerie.pl.
  3. Klient – korzystająca ze Sklepu Internetowego osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
  4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz w celach statystycznych związanych z prowadzeniem sklepu internetowego.
  6. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą IRYNA KAMINSKA, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6762656618, REGON 526977561.
  7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru lub Towarów ze Sprzedawcą.
  8. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
  10. Towary – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, które mogą być przedmiotem umowy sprzedaży na rzecz Klienta.
  11. Umowa sprzedaży (dalej także jako: Umowa) – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawca, a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;
  12. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu (usługi świadczone drogą elektroniczną).
  13. Usługodawca – IRYNA KAMINSKA, Kraków, ul. Zakopiańska, nr 56, lok. 19, 30-435 , NIP 6762656618, REGON 526977561 w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przewidzianych w Regulaminie.
 2. Postanowienia wstępne
  1. Sklep internetowy virnalingerie.pl dostępny pod adresem internetowym virnalingerie.pl prowadzony jest przez IRYNA KAMINSKA prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą IRYNA KAMINSKA, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki NIP 6762656618, REGON 526977561.
  2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, znajdujących się w asortymencie Sklepu przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu i dostępnych w tym Sklepie usług świadczonych drogą elektroniczną.
  3. Regulamin jest skierowany i obowiązuje wszystkich Klientów Sklepu. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego, zakup Towarów na odległość poprzez Sklep Internetowy oraz korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w ramach Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem, że Klient uprzednio zapozna się z Regulaminem i zaakceptuje warunki tego Regulaminu.
  4. Klient powinien korzystać ze Sklepu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W szczególności zabronione jest:
   1. dostarczenie treści o charakterze bezprawnym (np. treści naruszających dobra osobiste, a także inne prawa osób trzecich);
   2. korzystanie ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie (np. poprzez użycie określonego oprogramowania);
   3. podawanie danych osobowych niezgodnych z prawdą lub naruszających prawa osób trzecich.
  5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
  6. Faktyczne korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Wymagania techniczne
  1. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez System teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych zapewniających współpracę z Systemem teleinformatycznym, z którego korzysta Usługodawca:
   1. komputer (lub inne urządzenie podobne) z dostępem do sieci Internet, wyposażony w przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari);
   2. włączoną w przeglądarce internetowej obsługę JavaScript oraz zapis plików Cookies;
   3. aktywny adres e-mail aktywny numer telefonu.
 4. Kontakt ze sprzedawcą i sposób porozumiewania się
  1. Mailowo; adres poczty elektronicznej: sklep@virnalingerie.pl
  2. Telefonicznie; nr tel. +48 732 593 173
 5. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
  2. Sklep Internetowy prezentuje za pośrednictwem Internetu informacje o Towarach znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego oraz świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
   1. umożliwia Klientom kupowanie Towarów Personalizowanych znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Koszyka, poprzez skorzystanie z Formularza Zamówienia (bez tworzenia Konta, bez logowania),
   2. umożliwia subskrybowanie przez Klientów newslettera Sprzedawcy zawierającego informacje handlowe o Towarach – na adres e-mail Klienta (newsletter mailowy).
  3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez Klienta Formularza Zamówienia, Formularza zgody na przesyłanie newslettera mailowego, z których każdy dostępny jest w serwisie.
  4. Każda umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony i może zostać wypowiedziana bez zachowania terminu wypowiedzenia, przez każdą ze stron w każdym czasie i bez podania przyczyny, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wypowiedzenia umowy każda ze stron zachowuje prawa nabyte przed rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  5. Klient wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie usługi subskrypcji newslettera mailowego poprzez zaznaczenie w otrzymanej wiadomości newsletterowej pola mówiącego o tym, że Klient nie chce otrzymywać kolejnych newsletterów mailowych (oświadczenie o rezygnacji z newslettera mailowego).
  6. Sprzedawca usuwa adres adres e-mail z listy subskrybentów bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania Klienta.
  7. Niezależnie od postanowień, w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta Regulaminu. Usługodawca jest uprawniony do ograniczenia Klientowi w całości lub w części dostępu do Usług.
 6. Złożenie zamówienia oraz zawarcie umowy sprzedaży
  1. Klienci kupują Towary poprzez Sklep Internetowy wypełniając Formularz Zamówienia w Sklepie Internetowym, bez konieczności zakładania Konta w Sklepie Internetowym.
  2. Informacje o Towarach znajdujące się na stronach internetowych Sklepu takie jak: cena, opis, parametry techniczne i inne, stanowią zaproszenia do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  3. Informacje podane w Formularzu Zamówienia powinny być danymi Klienta i powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne.
  4. Składanie zamówień na Towary poprzez Formularz Zamówienia jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
  5. Złożenie zamówienia na Towar wymaga dodania Towaru do koszyka oraz uzupełnienia w Formularzu Zamówienia wszystkich niezbędnych Danych osobowych (oznaczonych gwiazdką), i potwierdzenia przez Klienta, że wyraża on wolę zakupu Towaru i jest świadomy, że zakup Towaru wiąże się z obowiązkiem zapłaty poprzez kliknięcie przycisku oznaczonego jako „Do kasy” (oferta zawarcia umowy sprzedaży Towaru). Ponadto Klient obowiązany jest do wyboru:
   1. sposobu płatności;
   2. sposobu i adresu dostarczenia Towaru;
  6. Aby doszło do zawarcia pomiędzy Klientem a Sprzedawcą umowy sprzedaży Towaru poprzez Sklep Internetowy (umowa sprzedaży na odległość), Sprzedawca powinien złożyć Klientowi oświadczenie o przyjęciu jego oferty zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Sprzedawca przyjmuje ofertę w ten sposób, że wysyła Klientowi na jego adres e-mail podany przy rejestracji w Sklepie Internetowym albo przy wypełnianiu Formularza Zamówienia potwierdzenie przyjęcia oferty Klienta (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji),
  7. W potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji Sprzedawca informuje Klienta w sposób jasny i wyraźny o złożonym zamówieniu, a w szczególności:
   1. O łącznej cenie za Towar uwzględniającej podatki oraz opłaty za transport, dostawę lub przesyłkę (usługi pocztowe),
   2. O głównych cechach Towaru (w zakresie właściwym dla rodzaju tego Towaru, np. model, rozmiar, kolor, itp.),
   3. O danych umożliwiających dostawę zamówionego Towaru (dane adresowe, dane kontaktowe – podane przy składaniu zamówienia poprzez Formularz Zamówienia).
  8. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia (cofnąć ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru) przed otrzymaniem od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, Klient powinien wysłać do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres sklep@virnalingerie.pl W przypadku skutecznej rezygnacji z zamówienia nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru poprzez Sklep Internetowy – Klient nie jest zobowiązany do zapłaty ceny a Sprzedawca do wydania Towaru.
  9. Po zawarciu umowy sprzedaży Towaru Sprzedawca lub jego upoważniony przedstawiciel może skontaktować się z Klientem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Klienta lub numer telefonu, w przypadku gdy:
   1. prawidłowa realizacja zamówienia wymaga dodatkowych ustaleń lub wyjaśnień;
   2. Towar objęty Zamówieniem nie jest dostępny w magazynie Sklepu Internetowego.
  10. W przypadku określonym w ust. 9.2 powyżej (brak Towaru w magazynie) Klient jest uprawniony do tego, aby w wiadomości e-mail do Sprzedawcy skierowanej na jego adres e-mail sklep@virnalingerie.pl:
   1. wyrazić zgodę na realizację zamówienia w całości w wydłużonym terminie uzależnionym od pojawienia się zamówionego Towaru w magazynie Sklepu Internetowego; w takim przypadku Sprzedawca podaje Klientowi przed podjęciem przez niego decyzji co do realizacji zamówienia szacunkowy wydłużony czas realizacji zamówienia;
   2. wyrazić zgodę na realizację zamówienia w pozostałej części (w zakresie zamówionych Towarów, które są dostępne w magazynie);
   3. anulować zamówienie w całości.
  11. W przypadku anulowania zamówienia albo realizacji zamówienia w pozostałej części, odpowiednia część zapłaconej ceny zostanie Klientowi zwrócona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania odpowiedniej wiadomości e-mail Klienta, o której mowa w ust. 6.10 powyżej.
 7. Realizacja zamówień
  1. Realizacja Zamówień odbywa się wyłącznie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia Klienta:
   1. w przypadku płatności przelewem tradycyjnym – po zaksięgowaniu zapłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy;
   2. w przypadku płatności przelewem elektronicznym – po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia o poprawnym wykonaniu płatności przez Klienta;
  3. Przewidywany czas realizacji zamówienia przez Sprzedawcę wynosi do 7 dni roboczych, liczonych od następnego dnia roboczego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą jego przekazania (nadania) podmiotowi wykonującemu dostawę zamówionego Towaru. Przesyłki są przekazywane podmiotom wykonującym dostawę tylko w dni robocze, do godziny 17.00 w danym dniu roboczym.
 8. Cena i sposób zapłaty
  1. Wszystkie ceny Towarów w Sklepie Internetowym są podawane w walucie złotych polskich (PLN) i zawierają wszelkie podatki typu VAT, cła.
  2. Ceny Towarów znajdujące się na stronie Sklepu Internetowego nie zawierają kosztów wysyłki.
  3. W przypadku, gdy Towary występują w różnych opcjach (tj. rozmiar, kolor, długość, itp.), ceny poszczególnych opcji Towarów mogą się różnić. Wówczas ceny konkretnych opcji Towarów są ściśle i precyzyjnie wyszczególnione wskazane i widoczne dla Klienta w Koszyku. Ceny te są widoczne dla Klienta już w chwili dodawania Towaru do koszyka.
  4. Po dodaniu do koszyka zamawianych Towarów Klient wybiera formę dostawy Towarów oraz i formę płatności za Towar. Zostaje mu wówczas podana informacja o całkowitej wartości zamówienia uwzględniającej koszty dostawy, transportu lub jakiekolwiek inne koszty. Szczegółowe zasady ustalenia ostatecznego kosztu dostawy Towaru, do którego poniesienia obowiązany jest Klient określa dział IX Dostawa.
  5. Klient ma możliwość uiszczenia ceny według swojego wyboru:
   1. poprzez  Serwis Przelewy24 przez PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań za pomocą:
    1. przelewu bankowego elektronicznego (online);
    2. kodem BLIK
   2. za pomocą karty podarunkowej.
  6. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian zarówno w cenach Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym, jak i w wysokości opłat za dostawę Towaru na adres podany przez Klienta. Każdorazowa zmiana w cennikach nie dotyczy jednak Klientów, którzy złożyli zamówienia przed wprowadzeniem zmian w cennikach.
 9. Dostawa
  1. Dostawa Towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu.
  2. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem usługodawcy Inpost, Poczta Polska lub DPD, w zależności od wybranej formy dostawy przez Klienta.
  3. Dostawa Produktu do Klienta jest bezpłatna.
  4. Przewidywany czas dostawy Towaru na terytorium Polski  to do 2 dni roboczych liczonych od dnia roboczego następującego po dniu nadania przesyłki przez Sprzedawcę.
  5. Sprzedawca zaleca aby Klient sprawdzał zawartość przesyłki w chwili jej odbioru od kuriera. W przypadku, gdy przesyłka nosi ślady jakiegokolwiek uszkodzenia, zniszczenia, zgniecenia, poplamienia Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu uszkodzeń przesyłki (lub jej zawartości).
 10. Prawo odstąpienia od umowy
  1. 1. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia do umowy dla tego, że w sklepie sprzedawane towary wykonane na zamówienie w ciągu 7 dni roboczych. Ze względu na spersonalizowany charakter naszych produktów, nie ma możliwości ich zwrotu.
   2. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
   a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; – w przypadku produktu wykonanego na zamówienie.
 11. Reklamacja i gwarancja
  1. Umową Sprzedaży objęte Towary oferowane przez Sklep, są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.
  2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
  3. W przypadku stwierdzenia wady produktu i skorzystania przez Konsumenta z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi, Konsumentowi, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia produktu, w którym może żądać:
   1. naprawy produktu, lub poprawki krawieckie w razie złego dopasowania rozmiaru.
   2. wymiany produktu na wolny od wad,
   3. obniżenia ceny produktu,
   4. odstąpienia od umowy sprzedaży.
  4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
  5. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Klient powinien wypełnić formularz reklamacji dostępny na stronie Reklamacje i zwroty.
  6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
  7. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
  8. Towar wraz formularzem reklamacyjnym należy odesłać na adres: Kraków ul. Zakopiańska, nr 56, lok. 19, 30-435
  9. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  10. Koszty przesyłki pokrywa klient.
  11. Załącznik nr 1: Pobierz formularz reklamacyjny
 12. Opinie w sklepie internetowym
  1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym.
   Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
  2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
  3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
  4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io
  5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
  6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
  7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.
  8. Przetwarzanie danych w celu wysłania maila z prośbą o ocenę Sklepu i/lub Towaru/Produktu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a przetwarzanie to odbywa się w usprawiedliwionym celu administratora danych (Sprzedawcy), którym jest doskonalenie oferty i/lub Towaru/Produktu i/lub Sklepu poprzez gromadzenie rzetelnych opinii o nich przez właściciela Sklepu.
  9. Dane osobowe Kupującego, w szczególności jego adres e-mail jest udostępniany podmiotowi Krajowy Rejestr Opinii SA z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Solnym 15, 50-062 Wrocław i służy jedynie do weryfikacji, czy osoba dokonująca oceny jest faktycznie osobą, która dokonała zamówienia danego Towaru/Produktu.
 13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
   2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 
   3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
   4. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 14. Dane osobowe w Sklepie internetowym
  1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
  3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
   1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
   2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 
  4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 
  6. Szczególne zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w Polityce Prywatności i Plików Cookies.
 15. Postanowienia końcowe
  1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
Koszyk
Przewiń do góry